My New Method

Keywords: Modeling, Modellierung, MyNewMethod

Affiliation: University of Vienna

Publications

  • Publication 1
  • Publication 2
  • ...